Fii la curent cu promoțiile noastre

Abonează-te la newsletter-ul nostru și vei fi la curent cu noutățile, promoțiile și ofertele speciale.

REGULAMENT Concurs de Vânzări în campania agricolă de primăvară 2021

01/04/2021

REGULAMENT 

privind Concurs de vanzari in Campania de primavara din anul agricol 2021

 

Art 1. Organizatorul concursului este: BIOCROP S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 2, bl. M50, sc. 3, ap. 89, sector 3, punct de lucru: Str. Agatha Barsescu, nr. 15 B, Prisum Building, etaj 2, sector 3, Bucuresti, tel.: 031-425.39.46, Fax: 031-425.39.47,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12344/2006, cod de identificare fiscala RO18895499, capital social 200 lei, reprezentata prin NICA NICOLAE, in calitate de Director General, denumita in continuare „ORGANIZATOR”;

 

Art 2. Scopul organizarii concursului este: cresterea vanzarilor si a numarului de clienti finali pentru produsele din portofoliul Organizatorului.

 

Art 3. Perioada desfasurarii concursului si teritoriul: perioada desfasurarii este 15 octombrie 2020-31 mai 2021, pentru campania de primavara 2021, in limita stocurilor disponibile. Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

Art 4. Dreptul de participare: concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au calitatea de angajati in departamentul de vanzari din reteaua de distributie a produselor Biocrop, cu resedinta in Romania si varsta de peste 18 ani. Participarea la campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament.

 

Art 5. Definitii:

  • Produsele participante sunt toate sortimentele de porumb si floarea soarelui Biocrop comercializate in campania de primavara 2021.
  • Participantii sunt angajati in departamentul de vanzari din reteaua de distributie a produselor Biocrop, cu resedinta in Romania si varsta de peste 18 ani care intrunesc toate conditiile de validare prevazute la art. 6.6. din prezentul Regulament.
  • Premiile sunt in  valoare de 1.111 lei brut fiecare, acordat pentru fiecare pachet vandut, format din 100 doze de floarea soarelui/100 doze de porumb. In cazul in care se depaseste pragul de 200 doze de floarea soarelui/200 doze de porumb, acordarea premiilor pentru cantitatea depasita se va face la fiecare fractiune de 50 doze de floarea soarelui/50 doze porumb (Ex. 100 doze de floarea soarelui/100 doze de porumb = 1.111 lei brut, 200 doze de floarea soarelui/200 doze de porumb = 2.222 lei brut, 250 doze de floarea soarelui/250 doze de porumb = 2.777 lei brut s.a.m.d). Valoarea bruta totala a premiilor include impozitul in cuantum de 10% datorat in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal. La calculul pachetului vandut nu sunt admise combinatii de specii sau de campanii sau fractionari.

 

Art 6. Mecanismul campaniei.  Validarea castigatorilor.

6.1. Pana la data de 15.06.2021, se vor verifica toate bonurile de comanda fermier intocmite de catre reprezentantii de vanzari ai Organizatorului. Totalul vanzarilor din bonurile de comanda fermier trebuie sa fie in concordanta cu totalul vanzarilor din perioada 15 octombrie 2020-31 mai 2021.  

6.2. In urma validarii, fiecare persoana fizica angajata in departamentul de vanzari din reteaua de distributie a produselor Biocrop cu resedinta in Romania si varsta de peste 18 ani, care a atins tintele de vanzari prevazute in prezentul Regulament are dreptul sa primeasca un premiu conform art.5.

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premii dupa data de 15.06.2021.

6.4. Premiile se predau castigatorilor in baza unui proces verbal de predare-primire intre Organizator si beneficiar, ce vor contine nume-prenume, CNP, valoarea premiului, semnatura de primire a premiului (cate un exemplar pentru Beneficiar si Organizator).

6.6.  Validarea participantilor.

Participantii sunt angajati in departamentul de vanzari din reteaua de distributie a produselor Biocrop, cu domiciliul in Romania si varsta peste 18 ani, care:

  1. promoveaza produsele prin furnizarea de informatii corecte si complete;
  2. au o atitudine profesionista in relatia cu clientii finali, beneficiari ai produselor;
  3. indeplinesc conditiile de tinte de vanzari stipulate in conditiile prezentului regulament.

6.7. In aceasta campanie nu au drept de participare persoanele fizice angajate in departamentul de vanzari din reteaua de distributie a produselor Biocrop, in functii de conducere/management.

 

Art 7. Taxe si impozite. Organizatorul va calcula prin retinere la sursa din valoarea bruta a premiului a impozitului pe venituri si va vira la bugetul de stat, in luna urmatoare celei in care s-au acordat. Impozitul este final pentru beneficiarii premiilor, acestia nemaiavand nicio obligatie declarativa sau de plata in privinta impozitului pe venitul obtinut din aceasta sursa.

 

Art 8. Responsabilitate/Limitarea raspunderii

8.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestuia atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.2. Raspunderea Organizatorului cu privire strict la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Art 9. Incetarea Campaniei inainte de termen. Forta majora

9.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 3 de mai sus, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit asa cum este definit de lege, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditiii a Campaniei, dar nu inainte ca aceste situatii sa fie facute publice, spre informarea participantilor.

9.2. Prin acestea se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil sau care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre si a carui aparitie pune Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.3. Organizatorul va comunica participantilor, orice eveniment de forta majora sau caz fortuit  in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

 

Art 10. Litigii. Reclamatii

10.1. Orice eventuale litigii privind interpretarea si indeplinirea prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabila. In situatiile nereglementate in cuprinsul prezentului act si care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de instantele competente material si teritorial de la sediul Organizatorului.

10.2. Eventualele reclamatii/contestatii cu privire la derularea prezentei Campanii vor putea fi depuse in scris pe adresa Organizatorului si vor contine: datele de identificare ale Contestatarului, prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia/reclamatia, datele de identificare ale Distribuitorului, copii de pe documente justificative (proces verbal).

10.3. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator in maximum 30 zile de la primirea acestora.

10.4. Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie/reclamatie cu privire la aceasta Campanie, dupa expirarea unui termen de maximum 30 zile de la expirarea duratei Campaniei.

 

Art 11. Protectia datelor personale

11.1. Organizatorul, in calitate de Operator, declara ca asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protectia datelor”).  

11.2. Colectarea datelor cu caracter personal presupune in mod obligatoriu furnizarea acestora de catre persoanele vizate. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un

 refuz al Participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determina implicit imposibilitatea participarii la Campanie.

11.3. Participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului:

  1. a) confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Dreptul de acces);
  2. b) rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie);
  3. c) incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari (Dreptul de opozitie);
  4. d) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale);

11.4. Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea expresa si justificata a acestora.

11.5. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.

11.6. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi la Campanie vor trimite pe adresa: Str Agatha Barsescu, nr 15 B, Prisum Building, etaj 2, sector 3, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ori la adresa de e-mail: marketing@biocrop.ro

11.7. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la aceasta Campanie.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor (nume, prenume, CNP), vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc tranzactia. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale participantilor invalidati vor fi distruse de catre Operator in termen de 90 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la prezenta Campanie.

Scopul si temeiul juridic al prelucrarii il constituie atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului, in considerarea art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv ”prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului”;

Cooperarea. Fiecare parte va coopera cu cealalta parte, in masura in care este solicitata in mod rezonabil, in legatura cu:

- orice solicitare primita de la Persoanele vizate;

- orice alta comunicare primita de la o Persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

- orice comunicare din partea unei autoritati de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau conformarea cu legile privind protectia datelor.

Art 12.  Prevederi finale

12.1. Campania se deruleaza in limita stocurilor disponibile, putand fi intrerupta oricand de catre Organizator, cu informarea prealabila a Participantilor.

12.2. Achizitionarea vreunui produs din lista produselor participante la Campanie nu obliga Participantul sa participe la Campanie.

12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta noi actiuni speciale pe durata Campaniei, despre care va informa participantii, prin emiterea unui act aditional (de exemplu: suplimentarea produselor participante, prelungirea Concursului).

12.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

12.5. Organizatorul are dreptul sa faca verificari privind desfasurarea campaniei, spre corecta aplicare a acesteia, inclusiv prin solicitarea de documente justificative.

12.6. Regulamentul se pune la dispozitia oricarui participant in mod gratuit, prin solicitare la nr de tel. 0751.117.517 si adresa de mail: comenzi@biocrop.ro si va fi afisat pe site-ul oficial al Organizatorului.

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

Prezentul Regulament a fost emis cu respectarea prevederilor legale, azi 15 octombrie 2020 in Bucuresti.

 

AI O INTREBARE PENTRU NOI? Te rugam sa ne contactezi la: