Fii la curent cu promoțiile noastre

Abonează-te la newsletter-ul nostru și vei fi la curent cu noutățile, promoțiile și ofertele speciale.

REGULAMENT privind Campania promotionala “Avantaj fermier“ 2019

19/11/2018

REGULAMENT

privind Campania promotionala “Avantaj fermier“  2019

 Art 1. Prevederi generale

  • Organizatorul campaniei este BIOCROP S.R.L. persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 2, bl M50, sc.3, ap.89, sector 3, punct de lucru: Str. Agatha Barsescu, nr. 15 B, Prisum Building, etaj 2, sector 3, Bucuresti, tel: 031-425.39.46, Fax: 031-425.39.47, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mun. Bucuresti sub nr. J40/12344/2006, cod de identificare fiscala RO18895499, capital social 200 lei, reprezentata prin NICA NICOLAE, in calitate de Director general, numita in continuare „Organizator” sau „Biocrop”.
  • Scopul campaniei promotionale: cresterea notorietatii brandului Biocrop, cresterea vanzarilor.
  • Durata campaniei: Campania se desfasoara pe durata determinata dupa cum urmeaza: in intervalul 15.10.2018-15.05.2019 pentru Campania de primavara si in intervalul 15.06-15.10.2019 pentru Campania de toamna, in limita stocurilor disponibile.
  • Definitii:
  • Utilizator final/fermier”- orice persoana fizica autorizata si/sau juridical activa, care cumpara produse din prezenta campanie promotionala, de la un Distribuitor autorizat, partener Biocrop, in scopul utilizarii acestora, pe teritoriul Romaniei, in culturi pe care le exploateaza legal, indiferent de titlu (proprietate, arenda, etc).
  • Distribuitor Autorizat”-orice persoana juridica, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care a incheiat un contract de achizitie a produselor direct de la Organizator pentru anul agricol 2019 cu scopul revanzarii acestora catre terti, pe teritoriul Romaniei.
  • Produse participante”- semintele comercializate de catre Organizator, prin intermediul Distribuitorilor Autorizati, descrise in Anexele la prezentul Regulament.
  • Avantaj fermier” –cantitatea inscrisa in Bonul de Comanda ca numar de doze gratuite aferente pachetului de produse achizitionat la pret intreg mentionat in Bonul de Comanda. Acesta se va acorda sub forma de “bonificatie” conform descrierii de mai jos. Dozele din categoria “Avantaj fermier” vor fi de aceeasi cantitate, calitate, sortiment ca si cele din pachet.
  • Bonul de comanda” –formular de comanda tipizat Biocrop, inseriat, numerotat, intocmit de echipa de Vanzari a Biocrop, semnat de Utilizatorul final (fermier) care contine datele de identificare a Utilizatorului final ce comanda produsele, datele Distribuitorului ales din reteaua de distribuitori ai Organizatorului, datele produselor comandate, data de livrare dorita, locatia de livrare, semnatura celui ce reprezinta Utilizatorul, nume prenume Reprezentant Organizator, nume prenume reprezentant zonal al Distribuitorului (optional), stampila (optional). Este emis in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte (Utilizator, Distribuitor, Organizator).

Art. 2. Dreptul de participare

2.1.  Campania este destinata persoanelor fizice autorizate si/sau juridice active, de nationalitate romana definite ca “Utilizator final/fermier”, a caror activitate principala este incadrata in domeniul culturii cerealelor si plantelor si care cumpara in perioada 15.10.2018-15.05.2019, respectiv 15.06-15.10.2019  produse din prezenta campanie promotionala, de la un Distribuitor autorizat, partener Biocrop, in scopul utilizarii acestora, pe teritoriul Romaniei, in culturi pe care le exploateaza legal, indiferent de titlu (proprietate, arenda etc.).

2.2.   Conditiile de participare enuntate la alineatul precedent sunt cumulative si obligatorii pentru acordarea bonusului.

Art 3. Mecanismul si regulile campaniei:

3.1.   Pentru comenzile preluate de echipa Biocrop direct de la fermier si livrate de distribuitor pana la 15 mai 2019 (campanie primavara) si respectiv 15 octombrie 2019 (aferent campanie toamna), la fiecare pachet de doze achizitionate dintr-un produs aflat in campanie de catre utilizatorul final, primeste o cantitate gratuita din acelasi produs, conform ANEXE CAMPANIE PROMOTIONALA. Bonificatia nu se acorda fractionat sau din amestec de produse.

3.2.   Bonificatia se acorda de catre Distribuitorul Autorizat, la achizitia produselor participante de catre Utilizatorul final /Fermier, asa cum este specificata in Bonul de comanda, ulterior verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in prezentul regulament.  Bonficatia poate fi volumetrica sau valorica. Momentul si mecanismul efectiv de acordare a bonificatiei se va stabili de comun acord intre Distribuitor si Utilizatorul final/Fermier, Organizatorul neintervenind in nici-un fel in politica comerciala a Distribuitorului.

3.3.  Organizatorul deconteaza ”Avantaj Fermier” asa cum este specificat in Bonul de comanda, sub forma de discount (reducere comerciala) acordata Distribuitorului Autorizat de la care Utilizatorul final a achizitionat produsele participante in Campanie si cu care Organizatorul a incheiat contract de vanzare-cumparare valabil in anul agricol aferent campaniei. Discount-ul se acorda pana la atingerea pretului de achizitie contractat de Distribuitor, conform listei de preturi anexa la contractul de vanzare cumparare incheiat cu Organizatorul, valabil in anul agricol 2019.

3.4. Intrucat, intre momentul intocmirii Bonului de comanda si momentul achizitiei efective pot interveni modificari (exemplu: cantitate/sortiment/distribuitor prin care se face achizitia/etc), Organizatorul va primi de la Distribuitor o lista cu livrarile finale (cantitati livrate pe fiecare fermier), in baza careia va factura bonificatiile.

3.5.   Decontarea se realizeaza numai dupa primirea de la Distribuitor a Listelor de livrari.

3.6.  Eventualele regularizari se vor face la final de campanie (31 mai 2019 pentru Campania de primavara/respectiv 31 octombrie 2019 pentru Campania de toamna).

3.7. Termenul maxim pana la care se pot face decontarile cu Distribuitorii pentru bonificatiile acordate Utilizatorilor finali este finalul de campanie (31 mai2019 –campanie primavara/31 octombrie 2019 campanie toamna).

3.8.  Organizatorul are dreptul sa solicite lamuriri si documente, care sa confirme indeplinirea conditiilor pentru participarea la Campanie inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele:

(i) Documentele justificative care sa ateste calitatea de Utilizator Final / Fermier (Certificat de la Registrul Comertului sau orice alt act doveditor privind functionarea legala a acestuia;

(ii) Documente justificative privind livrarea produselor (aviz de insotire marfa/factura fiscala emisa de Distribuitorul Autorizat in Campania prezenta semnate de Fermier/Utilizator final). Stampila este optionala.

(iii) Suprafete cultivate de Utilizatorii finali/Fermieri in anul agricol 2019 cu produsele prezente in Campania promotionala si aria geografica a acestora.

3.9.   Organizatorul are dreptul sa refuze decontarea celor care nu intrunesc conditiile de participare la Campanie asa cum sunt stipulate in prezentul Regulament. Validarea se efectueaza la primirea de catre Organizator, de la Distribuitorul Autorizat a listelor de livrari.

3.10.  Este interzisa comercializarea produselor de catre Utilizatorul final.

Art. 4. Responsabilitate/Limitarea raspunderii

4.1.   Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestuia atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

4.2.   Raspunderea Organizatorului cu privire strict la acordarea „Avantajelor Fermier” este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

4.3.    Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Art. 5. Incetarea Campaniei inainte de termen. Forta majora

5.1.   Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 1.3 de mai sus, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit asa cum este definit de lege, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditiii a Campaniei, dar nu inainte ca aceste situatii sa fie facute publice, spre informarea participantilor pe site-ul companiei.

Prin acestea se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil sau care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către şi a cărui apariţie pune Organizatorul de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul va comunica participantilor, orice eveniment de forta majora sau caz fortuit  în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.

Art. 6. Litigii.Reclamatii

6.1.  Organizatorul nu va fi tinut raspunzator in situatia ivirii unor neintelegeri sau dispute intre Distribuitorul Autorizat si Utilizatorul final/Fermier (exemple ne-exhaustive: situatii de neplata sau intarzieri la plata ca motiv pentru neacordarea bonificatiei Utilizatorului; nerecunoasterea primirii bonificatiei de catre Utilizatorul final de la Distribuitor etc). Acestea se vor rezolva exclusiv intre Distribuitorul Autorizat si Fermier/Utilizator final.

6.2.  Orice eventuale litigii privind interpretarea si indeplinirea prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabila. In situatiile nereglementate in cuprinsul prezentului act si care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de instantele competente din municipiul Bucuresti.

6.3.    Eventualele reclamatii/contestatii cu privire la derularea prezentei Campanii vor putea fi depuse in scris pe adresa Organizatorului si vor contine: datele de identificare ale Contestatarului, prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia/reclamatia, datele de identificare ale Distribuitorului, copii ale documentelor justificative (aviz, factura).

6.4.    Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator in maximum 30 zile de la primirea acestora.

6.5.   Organizatorul nu va mai lua in considerare nici-o contestatie/reclamatie cu privire la aceasta Campanie, dupa expirarea unui termen de maximum 30 zile de la expirarea duratei Campaniei.

Art. 7. Protectia datelor personale

7.1.   Intrucat Organizatorul poate solicita participantilor la Campanie anumite date ce au caracter personal, acesta declara ca asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protectia datelor).

7.2.    Prin declararea datelor sale personale, Participantul isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele respective sa fie colectate de catre Organizator, prin Imputernicit, daca este cazul, exclusiv pentru derularea acestei Campanii.

7.3.   Colectarea datelor cu caracter personal presupune in mod obligatoriu furnizarea acestora de catre persoanele vizate. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al Participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determina implicit imposibilitatea participarii la Campanie.

7.4.    In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Organizatorul si Imputernicitul, daca este cazul, au luat anumite masuri prevazute de Ordinul Avocatului Poporului, nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, iar orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu.

7.5.    Participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului:

a) confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Dreptul de acces);

b) rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie);

c) incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari (Dreptul de opozitie);

d) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale);

7.6.   Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea expresa si justificata a acestora.

7.7.    La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.

7.8.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi la Campanie vor trimite pe adresa: Str. Agatha Barsescu, nr. 15 B, Prisum Building, etaj 2, sector 3, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ori la adresa de e-mail: marketing@biocrop.ro

7.9.   Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la aceasat Campaniei.

Art. 8.  Prevederi finale

8.1.    Campania se deruleaza in limita stocurilor disponibile, putand fi intrerupta oricand de catre Organizator, cu informarea prealabila atat a Distribuitorilor Autorizati cat si a Utilizatorilor Finali prin intermediul site-ului www.biocrop.ro si a reprezentantilor acestuia.

8.2.   Participarea la prezenta Campanie nu obliga Utilizatorii finali sau Distribuitorii autorizati sa achizitioneze vreo cantitate anume din produsele participante sau alte produse comercializate de Organizator sau Distribuitor, iar achizitionarea vreunui produs din lista produselor participante la Campanie nu obliga Utilizatorul final sa participe la Campanie.

8.3.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta noi actiuni speciale pe durata Campaniei, despre care va informa in scris (de exemplu: suplimentarea produselor participante) cu minimum 24 h inainte de aplicare, prin afisarea pe site si prin intermediul reprezentatilor sai.

8.4.  Anexele cu produsele participante si pachetele promotionale valabile sunt facute publice de catre Organizator, inaintea inceperii Campaniei prin afisare pe site si prin intermediul echipei de Vanzari a Organizatorului.

8.5.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, pe durata desfasurarii Campaniei, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, cu minim 24 h inaintea intrarii in vigoare a acestora si vor fi valabile pentru comenzile preluate dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi si luarea lor la cunostinta de catre Participantii la Campanie.

8.6.   Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

8.7.  Fac parte din prezentul Regulament: Formular BON COMANDA BIOCROP, Anexe cu produse participante si descrierea pachetelor promotionale.

8.8.    Prezentul Regulament a fost emis cu respectarea prevederilor legale, azi 15 Octombrie 2018,  in Bucuresti.

 

Organizator,

BIOCROP S.R.L.                                                                     

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la campania promotionala Avantaj fermier “10+3” Primavara 2019

La fiecare comanda preluata de echipa Biocrop si livrata de Distribuitor autorizat Biocrop, conform Regulament, a unui pachet de 10 doze de porumb/floare de acelasi fel, achizitionate la pret intreg, prezente in lista de mai jos, 3 doze aditionale sunt gratuite!

Denumire produs participant UM Tratament
Floarea soarelui 13MS201, Oliva, Duett, Armada Doza 150.000 boabe Fungicid
Porumb Vestas, Thriller, Torrano, Adorno, Roberto Doza 80.000 boabe Fungicid

 

Prezenta anexa face parte integranta din Regulamentul de Campanie.

Valabila incepand cu data de 15 octombrie 2018 si pana la 15 mai 2019, in limita stocurilor disponibile.

 

Organizator,

BIOCROP S.R.L.

AI O INTREBARE PENTRU NOI? Te rugam sa ne contactezi la: